Privacybeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk

Dit is de privacyverklaring van 1-2WIELERS en de aan haar direct gelieerde organisaties. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met 1-2WIELERS met uitzondering van haar werknemers. Meer concreet betekent dit dat deze privacyverklaring van toepassing is op:

klanten, bezoekers, sollicitanten, opdrachtnemers (waaronder zzp-ers en leveranciers voor zover natuurlijke personen) en andere relaties van 1-2WIELERS;
bezoekers van de websites van 1-2WIELERS, of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. In deze privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt:

1.a. 1-2WIELERS: de gebruiker van deze privacyverklaring: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1-2WIELERS, statutair gevestigd te Sneek en kantoorhoudende aan Schrijnwerkersstraat 7H te Sneek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62999788;
1.b. betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt;
1.c. overeenkomst: de overeenkomst tussen 1-2WIELERS en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die 1-2WIELERS aanbiedt;
1.d. website: de website www.1-2wielers.nl die door 1-2WIELERS wordt beheerd;
1.e. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;

1.f. persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de betrokkene te identificeren.

ARTIKEL 2. PERSOONSGEGEVENS
2.1. Voor 1-2WIELERS is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt 1-2WIELERS volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. 1-2WIELERS gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. 1-2WIELERS verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan 1-2WIELERS heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met 1-2WIELERS.
2.4. 1-2WIELERS verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

2.4.a. voor- en achternaam;
2.4.b. adres;
2.4.c. postcode en woonplaats;
2.4.d. telefoonnummer;
2.4.e. e-mailadres;
2.4.f. geboortedatum;
2.4.g. bankrekeningnummer;
2.4.h. geslacht;
2.4.i. IP-adres;
2.4.j. Surfgedrag;
2.4.k.Locatiegegevens.

2.5. 1-2WIELERS verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. 1-2WIELERS kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. 1-2WIELERS raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat 1-2WIELERS zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met 1-2WIELERS middels de contactgegevens opgenomen in artikel 13.1 en dan zal 1-2WIELERS de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

ARTIKEL 3. GRONDSLAG EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene. Wij gebruiken soms ook de volgende gronden: (i) het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen; (ii) in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van de betrokkene of van een ander te beschermen; (iii) wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een derde op privacy zwaarder weegt.

3.2. 1-2WIELERS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.2.a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
3.2.b. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
3.2.c. het tot stand komen van de overeenkomst;
3.2.d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst of te reageren op de door u gestelde vragen of klachten;
3.2.e. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
3.2.f. het opbouwen en bijhouden van een personeelsbestand;
3.2.g. het sturen van een factuur;
3.2.h. het voldoen aan administratieve plichten;
3.2.i. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
3.2.j. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
3.2.k. om de website en de dienstverlening van 1-2WIELERS te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
3.2.l. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website;

3.2.m. om (de veiligheid van) onze dienstverlening te verbeteren, onder andere door het uitvoeren van controles;

3.2.n. om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, diensten en producten van 1-2WIELERS;

3.2.o. om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;

3.2.p. voor interne kwaliteitsdoeleinden;

3.2.q. voor marketing/commerciële doeleinden;

3.2.r. voor werving en selectie;

3.2.s. om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op 1-2WIELERS rust;

3.2.t. om tevredenheidonderzoeken te kunnen uitvoeren.

3.3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
3.4. 1-2WIELERS zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. 1-2WIELERS verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. 1-2WIELERS streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. 1-2WIELERS zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

ARTIKEL 4. PROFILERING
4.1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan 1-2WIELERS heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.
4.2. Het doel van profilering is:

4.2.a. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan 1-2WIELERS vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
4.2.b. marketinganalyses;
4.2.c. sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

4.3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.
4.4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door 1-2WIELERS worden verwerkt:

4.4.a. geslacht;
4.4.b. leeftijd;
4.4.c. locatiegegevens;
4.4.d. zoekopdrachten ingevoerd op de website;
4.4.e. surfgedrag.

ARTIKEL 5. NIEUWSBRIEVEN
5.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan 1-2WIELERS. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.
5.2. 1-2WIELERS zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

ARTIKEL 6. AFMELDEN VOOR NIEUWSBRIEVEN
6.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

6.1.a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
6.1.b. door contact op te nemen met 1-2WIELERS, zie artikel 13.1 voor de contactgegevens.

6.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

ARTIKEL 7. BEWAARTERMIJNEN EN WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS
7.1 1-2WIELERS bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. 1-2WIELERS bewaart persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, de betrokkene in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

7.2. 1-2WIELERS zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

7.2.a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
7.2.b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
7.2.c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

7.3. 1-2WIELERS is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

ARTIKEL 8. VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
8.1. 1-2WIELERS zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

8.1.a. 1-2WIELERS daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
8.1.b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
8.1.c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
8.1.d. de doorgifte geschiedt aan een door 1-2WIELERS voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker 1-2WIELERS een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

8.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

8.3 Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan derden die buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal 1-2WIELERS uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER:

1. als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of

2. indien passende waarborgen worden geboden en de betrokkene afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt; of

3. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met 1-2WIELERS; of

4. indien de betrokkene uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of

5. indien de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of

6. indien de doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van 1-2WIELERS en 1-2WIELERS passende waarborgen heeft genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.

In situaties waarin 1-2WIELERS uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd blijven.

ARTIKEL 9. INZAGERECHT, RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID, RECTIFICATIE EN VERWIJDEREN
9.1. Op verzoek verleent 1-2WIELERS aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die 1-2WIELERS van hem bijhoudt en verstrekt 1-2WIELERS de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
9.2. 1-2WIELERS biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die 1-2WIELERS van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

9.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij 1-2WIELERS worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van 1-2WIELERS. 1-2WIELERS reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

ARTIKEL 10. BEZWAAR
10.1. De betrokkene kan bij 1-2WIELERS bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat 1-2WIELERS het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt 1-2WIELERS met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij 1-2WIELERS bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

ARTIKEL 11. RECHT VAN BEPERKING
11.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene 1-2WIELERS verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

ARTIKEL 12. INTREKKEN VAN TOESTEMMING
U kunt daarnaast uw verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal 1-2WIELERS de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor de betrokkene toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL 13. CONTACT
13.1. Voor vragen over de wijze waarop 1-2WIELERS persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die 1-2WIELERS van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met 1-2WIELERS.

Contactgegevens:
1-2WIELERS
Adres: Schrijnwerkersstraat 7H
Postcode/plaats: 8601 VD Sneek

 

COOKIES

De websites van 1-2WIELERS werkt met zogenaamde ‘Cookies’. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden om het gebruiksgemak van onze websites te verbeteren. Daarnaast verzamelen wij gegevens over uw website bezoek. Op deze manier kunnen wij onze website continu blijven verbeteren.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kunnen geen persoonlijke gegevens uit deze tekstbestanden gehaald worden. U hoeft dus niet bang te zijn dat u na het bezoeken van onze website benaderd wordt door e-mail of telemarketingacties. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden. Hieronder volgt een overzicht:

WIJ MAKEN ONDERSCHEID TUSSEN DE VOLGENDE CATEGORIEËN COOKIES EN DOELEN:

1. Cookies om de website goed te laten werken (functionele cookies) 
Deze cookies zorgen er voor dat de website van 1-2WIELERS naar behoren werken. Denk hierbij aan cookies voor:

– het onthouden van ingevulde informatie, zodat u niet steeds alles opnieuw hoeft in te vullen;

– het opslaan van voorkeuren op de website;

– het lezen van browserinstellingen om het juiste formaat op het juiste scherm te laten zien;

– het bepalen welke versie van de website u te zien krijgt.

 

2. Cookies voor statistieken en analyse (analytische cookies) 
Om de website van 1-2WIELERS continu te blijven verbeteren is het voor ons interessant hoe websitebezoekers zich gedragen op onze websites. Hiervoor verzamelen wij gegevens via cookies. Op deze manier maken wij de website steeds relevanter voor u. Deze cookies meten o.a. het volgende:

– het meten van bezoekersaantallen en meten op welke pagina’s bezoekers zich bevinden;

– het meten van de tijdsduur dat elke bezoeker doorbrengt op de websites;

– het analyseren van gedrag op specifieke webpagina’s.

 

Hiervoor gebruiken wij veilige en erkende software, waaronder Google Analytics.

 

3. Cookies voor advertenties (tracking cookies) 
Wij adverteren bij externe partners d.m.v. mediabureaus en advertentienetwerken. Om deze advertenties zo relevant mogelijk te houden gebruiken wij ook hiervoor cookies. Deze cookies maken het mogelijk dat:

– u niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt;

– hoeveel bezoekers er op welke advertentie klikken t.b.v. onze mediapartners;

– hoeveel aanvragen of bestellingen wij binnenkrijgen door het gebruik van deze advertenties.

 

COOKIES VERWIJDEREN OF UITSCHAKELEN

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer u functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat 1-2WIELERS zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen. 

Dit cookiebeleid geldt alleen voor de website van 1-2WIELERS. Op de website staan links naar websites van derden, zoals social media websites. 1-2WIELERS kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het plaatsen van cookies door deze derden. Voor meer informatie over de wijze waarop websites van derden cookies plaatsen, dient de bezoeker het cookiebeleid van die betreffende website te raadplegen. 

 

1-2WIELERS kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van 1-2WIELERS ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. 1-2WIELERS raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.